Carmina in minima re
 
Proxecto de resistencia cultural
a través da poesíaO proceso de paralización ao que está sometida a cultura en numerosos países como consecuencia dos recortes presupuestarios decididos polos gobernos produce muitas vítimas: hai cada vez máis librerías que deben pechar; muitos editores teñen dificultades pra publicar novidades e só poden editar autores clásicos ou libros que se solen recomendar nas escolas (o cual reduce as posibilidades de publicación dos autores e repercute negativamente no traballo de tradutores e correctores); aumenta o número de salas teatrales e cinematográficas que votan o cerrollo, e téñeno difícil as compañías de teatro e de danza, que quédanse sen medios pra novas montaxes; ¿cántos músicos non consiguen xa lugares pra ensaiar e actuar, por non falar de contratos? Tamén as artes plásticas e visuales sufren as consecuencias dos recortes. A cultura estáse vindo abocada a unha morte lenta por inanición, á que contribuie o cada vez máis baixo poder adquisitivo dos cidadáns.Ante esta grave situación, quens amamos a cultura e traballamos durante anos na súa divulgación non podemos quedar cos brazos cruzados. De pouco sirven as queixas e as manifestacións pra denunciar esta realidade, porque o poder político e económico acostumbrouse a facer oídos sordos a todo o que non sexa rentable ou non conveña a intereses ideolóxicos ou de amiguismo.Consciente delo, e incapaz de manterme alleo a esa situación, decidín emprender un proxecto de resistencia cultural realista ao que puidera facer frente cos meus recursos e aunando vontades: o lanzamento dunha colección de plaquettes de poesía bilingües que contribuíran á circulación da poesía e, ao mesmo tiempo, á creación dunha pequena Babel positiva mediante o intercambio lingüístico a través de traduccións a e desde outras linguas, sempre coa presencia de polo menos unha das de uso no Estado español: a poesía non debe ter fronteiras, nin políticas nin lingüísticas.
Características do proxectoO formato das plaquettes é o DinA5 vertical (14,8 x 21 centímetros) e, polo momento, cada plaquette consta de 16 páxinas: 14 delas son útiles e as outras dúas forman a cuberta ou portada e a contraportada. Isto permite a inclusión de sete poemas coas súas correspondentes traducións, encaradas, á outra lingua.Os poemas, por razóns obvias, deben ter unhas medidas adecuadas ao formato: un máximo de 30 versos e versos que non superen as 60 pulsacións (ou letras, espazos brancos entre verbas incluidos). Procuraráse, ademáis, evitar no posible os poemas excesivamente breves (de menos de 8 versos). Cando se trate de composicións características, como os haikus, por exemplo, chegaráse a un acordo en canto ao seu número. Ningún poema, sen embargo, poderá ocupar máis dunha páxina.Das plaquettes publicanse mui poucos exemplares: o proxecto pretende que non se impriman máis de 60, pra que estes cuadernillos manteñan a súa rareza e o seu valor sentimental. O autor recibe unha pequena parte destos (oito), e o resto distribúiense entre os suscriptores. Eventualmente, e a petición da persoa interesada, podránse facer reimpresións nas que imprimiráse que o son e de cantos exemplares constan, pero o coste íntegro destas e os gastos que ocasionen irán a cargo de quen as solicite.Neste blog reproduciránse íntegramente toda-las plaquettes publicadas e iránse añadindo as novas, pra súa difusión universal a través da rede.


O coordinador do proxecto resérvase a  prerrogativa de seleccionar os poemas das plaquettes, polo que cada poeta deberá presentar un certo número de composicións (quince, polo menos) e aceptar a selección que se faga delas e o orden en que se dispoñan (toda excepción poderá ser considerada).O poeta pode propoñer a unha persoa da súa confianza a tradución dos seus poemas á lingua que desexe, sempre que ésta garantice a calidade das súas versións. O coordinador non se responsabiliza dos erros que poida haber nas traduccións, pero se os detecta advertirá do problema ao autor dos poemas e poderá rexeitalas. Aceptaráse a tradución a calquera lingua, incluindo, por suposto, toda-las do ámbito do Estado español.


Os tradutores de poesía poden propoñer as súas versións de poetas en outras linguas ou ofrecerse a traducir outros poetas, priorizando aos contemporáneos. Deberán proporcionar dixitalmente as versións orixinais completas e correctas dos poemas e obter, se é preciso, o permiso de publicación do poeta traducido.Prevíuse una suscrición simbólica obrigatoria que da dereito á publicación dunha plaquette, a recepción de 8 exemplares desta e tamén de toda-las plaquettes que se publiquen durante un ano. Dita suscrición é de 15 euros anuais no territorio español, 18 euros no resto de Europa e 20 euros nos países extraeuropeos. A cuota da suscrición, máis que unha contribución (mínima) aos costes de impresión e envío das plaquettes (costes que asume personalmente o creador e coordinador do proxecto), supón unha implicación efectiva no proxecto de resistencia cultural. Nin que decir tén que aceptaránse y agradeceránse contribucións económicas maiores, que han de ser totalmente voluntarias.Por outra parte, propóñense suscricións á versión virtual das plaquettes (en formato PDF) mediante unha aportación anual simbólica non inferior a 6 euros, sempre como implicación ao proxecto de resistencia cultural. Estas suscricións, pensadas pra lectores de poesía comprometidos, non dan dereito á publicación de ningunha plaquette.Á participación activa no proxecto están invitados todos os poetas e traductores de poesía que se sintan interesados e acepten as condicións expostas. As plaquettes publicaránse, salvo excepcións xustificadas, por orden de recepción das solicitudes. Previamente, sen embargo, tendráse que haber feito efectiva a suscripción ao proxecto.A participación no proxecto ha de basarse na solidariedade e na implicación nos principios que o inspiran, e estará sempre sometida a un acordo co coordinador, quen valorará as propostas e tendrá a facultade de rexeitar aquelas que considere inadecuadas.Enderezo electrónico de contacto: carminaplaquettes@gmail.com.


Albert Lázaro-Tinaut
Coordinador