Carmina in minima re

Projecte de resistència cultural 
per mitjà de la poesiaEl procés de paralització al qual està sotmesa la cultura en nombrosos països com a conseqüència de les retallades de pressupostos decidides pels governs, produeix moltes víctimes: hi ha cada vegada més llibreries que han de tancar portes; molts editors tenen dificultats per publicar novetats i només poden editar autors clàssics o llibres que se solen recomanar a les escoles (la qual cosa redueix les possibilitats de publicació dels autors i repercuteix negativament en la feina de traductors i correctors); augmenta el nombre de sales teatrals i cinematogràfiques que pleguen, i les companyies de teatre i de dansa ho tenen cru en quedar-se sense mitjans per a nous muntatges; quants músics no troben espais per a assajar i actuar, i ja no parlem d’aconseguir contractes? Les arts plàstiques i visuals també pateixen les conseqüències de les retallades. La cultura sembla condemnada a una mort lenta per inanició, a la qual contribueix la disminució del poder adquisitiu dels ciutadans.

Davant d’aquesta greu situació, els qui ens estimem la cultura i hem treballat durant anys per a divulgar-la, no podem estar-nos de braços plegats. Les queixes i manifestacions per denunciar aquesta realitat serveixen de ben poc, perquè el poder polític i econòmic ja s’ha acostumat a tancar l’orella a tot allò que no sigui rendible o no convingui a interessos ideològics o d’amiguisme.

Conscient d’això, i incapaç de mantenir-me al marge d’aquesta situació, vaig decidir emprendre un projecte de resistència cultural realista al qual pogués fer front amb recursos propis i aplegant voluntats: el llançament d’una col·lecció de plaquettes de poesia bilingües que contribuïssin a la circulació de la poesia i, alhora, a la creació d’una petita Bebel positiva mitjançant l’intercanvi lingüístic a través de traduccions a i des d’altres llengües, sempre amb la presència d’almenys una de les que són vives en l’Estat espanyol: la poesia no ha de tenir fronteres, ni polítiques ni lingüístiques.

Característiques del projecte

El format de les plaquettes és el DinA5 vertical (14,8 x 21 centímetres) i, ara per ara, cada plaquette té 16 pàgines: 14 són útils i les altres dues formen la coberta o portada i la contraportada. Això permet la inclusió de set poemes amb les traduccions corresponents, encarades, a una altra llengua.

Per raons òbvies, els poemes han de tenir unes mides adequades al format: un màxim de 30 versos, que no han de superar les 60 pulsacions (o lletres, inclosos els blancs entre paraules). Es procurarà, a més, evitar els poemes excessivament breus (de menys de 8 versos). Quan es tracti de composicions característiques, com ara els haikus, caldrà arribar a un acord pel que fa al nombre. Cap poema no podrà ocupar més d’una pàgina.

Es publicaran molt pocs exemplars de cada plaquette: el projecte pretén que no se n’imprimeixin més de 60, per tal que aquests quaderns mantinguin la raresa i el valor sentimental. Eventualment, si la persona interessada ho desitja, es podran fer reimpressions, en les quals s’imprimirà que ho són i de quants exemplars consten; el cost íntegre d’aquestes reimpressions i les despeses que produeixin, però, aniran a càrrec de qui les hagi demanat.

En aquest blog es reproduiran íntegramnent totes les plaquettes publicades, i se n’aniran afegint les noves, per fer-ne la difusió universal a través de la xarxa.

El coordinador del projecte es reserva la prerrogativa de seleccionar els poemes de cada plaquette, i per tant cada poeta haurà de presentar un cert nombre de composicions (almenys quinze) i acceptar la selecció que se’n faci i l’ordre en què es disposin (si cal, es consideraran les excepcions).

El poeta pot proposar a una persona de la seva confiança la traducció dels seus poemes a la llengua que desitgi, sempre que estigui garantida la qualitat de les versions. El coordinador no es responsabilitza dels errors que hi pugui haver en les traduccions, però si els detecta advertirà del problema a l’autor dels poemes i podrà refusar-les. S’acceptarà la traducció a qualsevol llengua, incloent-hi, evidentment, les de l’àmbit de l’Estat espanyol.

Els traductors de poesia poden proposar les seves versions de poetes en altres llengües i oferir-se a traduir uns altres poetes, donant prioritat als contemporanis. Hauran de proporcionar digitalment les versions originals completes i correctes dels poemes i obtenir, si cal, el permís de publicació del poeta traduït.

S’ha previst una subscripció anual simbòlica obligatòria que dóna dret a la publicació d’una plaquette, la recepció de 8 d’exemplars quan estigui impresa, i també de totes les plaquetes que es publiquin durant un any. Aquesta subscripció és d'un mínim de 15 euros anuals en el territori de l’Estat espanyol, 20 euros en la resta d’Europa i 24 euros en els països extraeuropeus. La quota de subscripció, més que no una contribució (mínima) als costos d’impressió i enviament de les plaquettes (costos que assumeix personalment el creador i coordinador del projecte), representa una implicació efectiva en aquest projecte de resistència cultural. No cal dir que s’acceptaran i s’agrairan les contribucions econòmiques més generoses, que han de ser absolutament voluntàries.

D’altra banda, es proposen subscripcions a la versió virtual de les plaquettes (en format PDF) mitjançant una aportació anual simbòlica que no ha de ser inferior a 6 euros, sempre com a implicació al projecte de resistència cultural. Aquestes subscripcions, pensades per a lectors de poesia compromesos, no donen dret a la publicació de cap plaquette.

Són invitats a participar activament en el projecte tots els poetes i traductors de poesia que se sentin interessats i acceptin les condicions exposades. Les plaquettes es publicaran per ordre de recepció de les sol·licituds, però es tindran en compte excepcions justificades. Prèviament, però, s’haurà d’haver fet efectiva la subscripció al projecte.

La participació en el projecte s’ha de basar en la solidaritat i la implicació en els principis que l’inspiren, i estarà sempre sotmesa a un acord amb el coordinador, el qual valorarà les propostes i tindrà la facultat de refusar les que consideri inadequades.

Adreça electrònica de contacte: carminaplaquettes@gmail.com.

Albert Lázaro-Tinaut
Coordinador